Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Śremie, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000220050. Kapitał zakładowy: 4.760.000,00 zł w całości opłacony, NIP 7772791258, Regon 634609612, nr telefonu +48 61 281 06 11, nr faksu +48 61 282 82 49, adres e-mail: recykl@recykl.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.oponum.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony używane i kartony do przechowywania opon.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wysyłkowej Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego OPONUM.COM.PL stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Jakość Towarów

 1. Opony używane sprzedawane przez Sklep pochodzą ze zbiórki opon używanych, nieużywanych opon zapasowych, nieużywanych opon starszych niż 36 miesięcy i nie są oponami pełnowartościowymi, nie są dystrybuowane bezpośrednio przez producentów i nie posiadają gwarancji producenta.
 2. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 3. Ze względu na komfort Kupujących, Sklep podaje rok produkcji każdej opony.
 4. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:

4.1 brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

4.2 nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór,

4.3 nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia,

4.4 wydanie Towaru w stanie niezupełnym,

4.5 jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

§4 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

1.1 za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

1.2 pocztą elektroniczną (e-mail na adres: kontakt@oponum.com.pl),

 1. Koszt połączeń telefonicznych i internetowych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.
 2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

4.1 automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących,

4.2 w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4.1 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@oponum.com.pl, w celu skorygowania niezgodności.
 2. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail.
 3. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia przekazywane są w formacie zapisu poczty e-mail lub PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu, w tym poczty e-mail oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 4. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§5 Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Sprzedawca, tj. Kupujący płaci jedynie za zakupiony Towar.
 2. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§6 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1.1 gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

1.2 przelewem elektronicznym z własnego systemu bankowości elektronicznej Klienta,

1.3 przelewem elektronicznym – za pośrednictwem PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,

1.4 kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – system autoryzacji i rozliczeń kart płatniczych PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,

 1. Terminy płatności:

2.1 w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru,

2.2 w przypadku przelewu elektronicznego z własnego systemu bankowości elektronicznej Klienta – w dniu wpływu środków na konto Sprzedawcy,

2.3 w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia,

§7 Realizacja Zamówień

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
 3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu po zalogowaniu do Sklepu.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.
 5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 7 dni, jeżeli zamówiony Towar wymaga dodatkowego przygotowania do wysyłki, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 6. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na adres poczty e-mail wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem kuriera wraz z Towarem lub poczty. W tym celu prosimy o informację na adres kontakt@oponum.com.pl

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem obowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony.

1.1 jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu,

1.2 bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

 1. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę Towaru zastępczego do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem pod adresem: kontakt@oponum.com.pl
 2. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku prosimy, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem kontakt@oponum.com.pl
 3. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres poczty email kontakt@oponum.com.pl
 4. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.

§9 Odstąpienie od umowy („zwrot” Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

1.1 w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

1.2 w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
 5. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10 Reklamacja z tytułu rękojmi

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@oponum.com.pl

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) t.j.:

1.1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Konsumenta, albo jeżeli rzecz została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

1.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna opony używanej zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi oraz dwóch lat w przypadku pozostałych produktów.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy używanej wynikające z normalnego korzystania z niej. W przypadku, gdy wadliwość rzeczy wiąże się z jej nadmierną, czy nieprawidłową eksploatacją, Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi jedynie w przypadku, w którym Konsument w chwili zawarcia umowy wiedział o stopniu zużycia rzeczy.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty e-email kontakt@oponum.com.pl
 4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

§11 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.
 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 4. Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie OPONUM.COM.PL

 

§1 Definicje

 1. Usługodawca – Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Śremie, ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000220050. Kapitał zakładowy: 4.760.000,00 zł w całości opłacony, NIP 7772791258, Regon 634609612, nr telefonu +48 61 281 06 11, nr faksu +48 61 282 82 49, adres e-mail: recykl@recykl.pl
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:

2.1 treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.oponum.com.pl

2.2 usługi „Konto klienta”

2.3 usługi „Live Chat”

2.4 usługi „Formularz kontaktowy”

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Adres elektroniczny – kontakt@oponum.com.pl
 3. Sklep internetowy – sklep dostępny w ramach witryny www.oponum.com.pl

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Konto klienta

Na stronach serwisu www.oponum.com.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się:

1.1 możliwość zapisania danych adresowych do wysyłki towaru, tak aby uniknąć konieczności wypełniania formularza zamówienia z danymi dotyczącymi wysyłki towaru przy każdym zakupie w Sklepie internetowym,

1.2 śledzenie stanu realizacji zamówienia,

1.3 dostęp do historii zamówień danego Użytkownika,

1.4 zmiana hasła dostępu do Konta klienta.

W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail.

Użytkownik może podać również dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Podanie powyższych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym.

Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z przypisanego do niego adresu e-mail, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

 1. Live Chat

Usługa Live Chat umożliwia bezpośredni kontakt z kompetentną osobą w celu uzyskania pożądanych informacji. W celu skorzystania z usługi Użytkownik musi aktywować link znajdujący się na stronie głównej Sklepu internetowego lub na jednej z jego podstron.

 1. Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem https://oponum.com.pl/kontakt/ Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail.

Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 1. Udostępnienie strony WWW

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony https://oponum.com.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.
 2. Live Chat – umowa zostaje zawarta po zalogowaniu się do usługi. Zalogowanie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
 3. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
 4. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Konta klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie Użytkownika.

§4 Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.1 Posiadanie oprogramowania

Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, lub

Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, lub

Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

1.2 Posiadanie ekranu o minimalnej szerokości 320 pikseli.

1.3 Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu.

1.4 Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty e-mail.

 1. Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.
 3. Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie DPD Polska Sp. z o.o. dokonującej doręczeń towarów zakupionych w sklepie.
 4. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.

§5 Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:

1.1 Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy

1.2 Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.

 1. Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje należy składać w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy bądź w formie pisemnej na adres Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.

§7 Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:

1.1 funkcjonalności sklepu internetowego,

1.2 obowiązujących przepisów prawa,

1.3 profilu działalności Usługodawcy,

1.4 rodzaju i zakresu świadczonych usług.

 1. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.

§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.